ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HOEKSTRA TIMMERBEDRIJF, GEVESTIGD AAN DE HOOFDSTRAAT 287, 1611 AH TE BOVENKARSPEL.
INSCHRIJVING K.V.K. 37090681


ALGEMENE VOORWAARDEN
VAN
HOEKSTRA TIMMERBEDRIJF


TEL: 0228-315381

RECHTSVORM: EENMANSZAAK1. DEFINITIES

1.1 Gebruiker algemene voorwaarden, nader te noemen: Hoekstra Timmerbedrijf.

1.2 Opdrachtgever: iedere (rechts)-persoon die aan Hoekstra Timmerbedrijf een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden heeft gegeven en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n).

1.3 Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Hoekstra Timmerbedrijf en de Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts) handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;

1.4 Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door Hoekstra Timmerbedrijf uit anderen hoofde worden verricht, dit alles in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattende de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging c.q. alle werkzaamheden die aan de gegeven opdracht dienstig kunnen zijn. Onder deze werkzaamheden wordt ondermeer maar niet uitsluitend verstaan, het in opdracht aannemen en uitvoeren van aanbouw, verbouw, renovatie en onderhoud, storten van beton, alsmede ramen, deuren en kozijnen, dakkapellen, trappen, bitumineuze dakbedekking, tegelwerk, schilderwerk dit alles in de ruimste zin van het woord, voor zowel bedrijven, particulieren en instellingen.

1.5 Bescheiden: alle door opdrachtgever aan Hoekstra Timmerbedrijf ter beschikking gestelde en/of alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Hoekstra Timmerbedrijf vervaardigde goederen waaronder ondermeer stukken en gegevensdragers.

1.6 Ingeval Hoekstra Timmerbedrijf als opdrachtgever optreedt: dienen al zijn leveranciers en/of onderaannemers de navolgende huisregels in acht te nemen.

Huisregels:

" Indien er sprake is van onderaanneming door zogeheten ZZP'ers, dienen deze onderaannemers een geldige Verklaring van Arbeidsrelatie (VAR) te overleggen, bij het ingebreke blijven hiervan kan niet tot betaling worden overgegaan.
" Indien er sprake is van onderaanneming door onderaannemers die in het bezit zijn van personeel dienen deze onderaannemers hun G-rekening aan Hoekstra Timmerbedrijf kenbaar te maken en zal er betaling plaats vinden op basis van de wettelijke normen die gelden voor de wet ketenaansprakelijkheid.

1.7 Hoekstra Timmerbedrijf accepteert onder geen enkel beding dat zijn crediteuren, openstaande vorderingen op haar ter verpanding aanbiedt aan derden bijv. (factoringmaatschappijen en/of verzekeringsmaatschappijen).

1.8 Opdrachten: opdrachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden verstrekt.

1.9 Lasten en beperkingen; Opdrachtgever aanvaardt uitdrukkelijk de lasten en beperkingen, dan wel de schade welke voortvloeien uit praktische c.q. fysieke maatregelen welke getroffen dienen te worden op de aangrenzende percelen om de voortgang en realisatie van de te verrichte werkzaamheden mogelijk te maken.

1.10 Wijzigingen in opdracht van de opdrachtgever.

1.11 De opdrachtgever kan Hoekstra Timmerbedrijf verzoeken wijzigingen aan te brengen in de te verrichte werkzaamheden, welke in de opdrachtbevestiging c.q. tekeningen zijn vastgelegd.

" Indien deze werkzaamheden leiden tot meerwerk, zal Hoekstra Timmerbedrijf hiervan eerst aan opdrachtgever een kostenberekening overleggen, welke door opdrachtgever voor akkoord getekend dient te worden.
" Hoekstra Timmerbedrijf is gerechtigd een zodanig verzoek van de hand te wijzen, indien na haar oordeel het stadium van de werkzaamheden de gevraagde wijzigingen ongewenst zijn te achten of de wijzigingen strijdig zijn met de normen waaraan de werkzaamheden dienen te voldoen.
" De eventueel uit het meerwerk voortkomende werkzaamheden verlengen de termijn van oplevering.
" Het uit bovenstaande voortkomende meerwerk zal te allen tijde verrekenbaar zijn, tevens zullen de uit het meerwerk voortkomende onvoorziene gebreken verholpen en verrekend dienen te worden.
" In het kader van meer en/of minderwerk zullen Hoekstra Timmerbedrijf en opdrachtgever zich wederzijds verplichten hierover overleg te voeren.

2. ALGEMEEN

2.1 Met het depot van deze Algemene Voorwaarden ter griffie van de rechtbank te Alkmaar zijn alle voorgaande voorwaarden van Hoekstra Timmerbedrijf vervallen.

2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons uitgebrachte offertes en aangevraagde opdrachten, tenzij en voor zover schriftelijk anders is overeengekomen.

2.3 Inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever maken nimmer deel van de overeenkomst tenzij deze inkoopvoorwaarden uitdrukkelijk zijn aanvaard in onze opdrachtbevestiging.

2.4 Aanvullingen of afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden gelden uitsluitend indien deze door Hoekstra Timmerbedrijf schriftelijk aan opdrachtgever zijn bevestigd.

2.5 Indien Hoekstra Timmerbedrijf bij enige overeenkomst een afwijking op deze voorwaarden met Opdrachtgever heeft gemaakt, kan Opdrachtgever zich daar bij latere overeenkomsten nimmer op beroepen. Afwijkingen op deze voorwaarden dienen telkenmale uitdrukkelijk te zijn overeengekomen.

2.6 Indien een of meerdere der bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden volledig van toepassing. Hoekstra Timmerbedrijf en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigende bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

2.7 Afspraken met personeel en/of derden werkzaam voor Hoekstra Timmerbedrijf bindt Hoekstra Timmerbedrijf niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd.

2.8 Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en deze zaak door Hoekstra Timmerbedrijf schriftelijk is bevestigd. Bedingen die de kern van de prestatie willen weergeven worden nader overeengekomen middels een door Hoekstra Timmerbedrijf op te stellen opdrachtbevestiging.

2.9 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Hoekstra Timmerbedrijf en opdrachtgever. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten van Hoekstra Timmerbedrijf, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.10 Voorwaarden, bedingen etc. met agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen overeengekomen, welke afwijken van deze voorwaarden binden Hoekstra Timmerbedrijf slechts, indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

2.11 Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder die aan Hoekstra Timmerbedrijf een opdracht tot levering van diensten of anderszins wenst te verstrekken of verstrekt, goederen van haar wenst te kopen of koopt, goederen van haar wenst te huren of huurt, dan wel enige overeenkomst van ander aard met haar wenst te sluiten of sluit.

3. OFFERTES

3.1 Een aanbieding bindt Hoekstra Timmerbedrijf niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order.

3.2 De door Hoekstra Timmerbedrijf gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Hoekstra Timmerbedrijf is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.

3.3 Hoekstra Timmerbedrijf kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijke verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.4 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Hoekstra Timmerbedrijf daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Hoekstra Timmerbedrijf anders aangeeft.

3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

3.6 Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door Hoekstra Timmerbedrijf gewerkte uren, alsmede de daadwerkelijk door Hoekstra Timmerbedrijf gemaakte kosten zullen worden doorberekend.

3.7 Indien een opdracht uitblijft, behoudt Hoekstra Timmerbedrijf zich het recht voor het gemaakte ontwerp c.q. teken en calculatiekosten of een gedeelte daarvan in rekening te brengen, een en ander slechts dan wanneer van een diepgaande studie van het project gesproken kan worden en alsdan in overleg met aanvrager naar gebruik en billijkheid berekend.

3.8 De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden.

3.9 Alle door Hoekstra Timmerbedrijf opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.10 Indien slechts voor een gedeelte van het te vervaardigen werk modellen, kopij, informatiedragers e.d. zijn overlegd, is Hoekstra Timmerbedrijf niet gehouden aan de voor het geheel opgegeven prijs indien zou blijken dat het gedeelte van het werk waarvoor geen gegevens zijn overlegd naar verhouding meer arbeid vereist dan het gedeelte waarvoor wel gegevens zijn overlegd.

3.11 Ten aanzien van alle aangeboden goederen en diensten gelden, naast hetgeen daaromtrent in de catalogi en brochures staat vermeld, de normale en/of gebruikelijke toleranties, met name wordt uitdrukkelijk voorbehoud gemaakt ten aanzien van nuances in de opgegeven kleuren van goederen. Geringe afwijkingen van de in de catalogi en brochures voorkomende afbeeldingen en/of beschrijvingen worden derhalve voorbehouden. Dergelijke afwijkingen ontslaan de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

3.12 Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal Hoekstra Timmerbedrijf gerechtigd zijn om opgetreden verhoging van lonen, sociale werkgeverslasten, alsmede verhogingen van andere tarieven, welke voor Hoekstra Timmerbedrijf kostenverhogend zijn, aan de opdrachtgever door te berekenen.

3.13 De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes gevoegd, getoond of medegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden artikelen. Wijzigingen in de constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering der artikelen, verplichten Hoekstra Timmerbedrijf niet tot enige vergoeding en geven de opdrachtgever niet het recht de ontvangst of betaling der geleverde goederen te weigeren.

3.14 Indien de door een opdrachtgever bestelde goederen niet uit voorraad leverbaar zijn en door de fabrikant slechts in bepaald kwantum of standaardmaat worden geleverd, zal de opdrachtgever gehouden zijn het gehele kwantum c.q. de goederen met de standaardmaten af te nemen en de gehele koopprijs van dat kwantum c.q. voor die goederen naar de prijs per eenheid resp. per standaardmaat te voldoen.

3.15 Indien de uitvoering van een opdracht, waarvoor offerte is gevraagd, niet aan Hoekstra Timmerbedrijf wordt opgedragen, is opdrachtgever verplicht de offerte, compleet met alle daarbij behorende stukken binnen acht dagen franco aan Hoekstra Timmerbedrijf terug te zenden, bij gebreke waarvan Hoekstra Timmerbedrijf het recht heeft de gemaakte kosten volledig door te berekenen.

3.16 Indien opdrachtgever de goederen niet binnen de in art. 3.17 van dit hoofdstuk gestelde termijn afneemt, komen alle schaden aan de goederen, voor zover deze niet door de verzekeraar van Hoekstra Timmerbedrijf worden gedragen voor rekening van de opdrachtgever, tevens zal er het recht bestaan opslagkosten in rekening te brengen, dit naar billijkheid berekend en in overleg met opdrachtgever.

3.17 Zodra aan de opdrachtgever is bericht dat de door hem bestelde goederen voor hem ter beschikking liggen, dienen deze binnen tien dagen door hem te worden afgenomen, bij het ingebreke blijven hiervan heeft Hoekstra Timmerbedrijf het recht opslagkosten aan opdrachtgever in rekening te brengen of de overeenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwen met behoud van het recht op schadevergoeding.

4. OPDRACHTEN

4.1 Een bestelling of opdracht bindt opdrachtgever. Hoekstra Timmerbedrijf is pas gebonden aan een opdracht door verzending van de opdrachtbevestiging. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan Hoekstra Timmerbedrijf kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

4.2 De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Hoekstra Timmerbedrijf ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door Hoekstra Timmerbedrijf zijn bevestigd.

4.3 Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gebonden aan Hoekstra Timmerbedrijf alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden.

4.4 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.

4.5 Wijzigingen en/of annuleringen van gegeven opdrachten binden Hoekstra Timmerbedrijf pas na schriftelijke acceptatie.

4.6 Schriftelijke opdrachten van de opdrachtgever dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden.

4.7 Hoekstra Timmerbedrijf behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.

4.8 Alle andere opdrachten dan die gegeven voor onbepaalde tijd eindigen met hun volbrenging of op het door partijen nader te bepalen tijdstip.

4.9 Bij opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient ieder der partijen een opzeggingstermijn in acht te nemen van ten minste drie maanden door middel van een aangetekend schrijven.

4.10 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Hoekstra Timmerbedrijf het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.11 Het is opdrachtgever niet toegestaan noch gedurende de uitvoering van de opdracht, noch gedurende een periode van zes maanden na afloop van de opdracht, op enigerlei wijze een overeenkomst aan te gaan met door of namens Hoekstra Timmerbedrijf bij opdrachtgever te werkgestelde derden of met door of namens Hoekstra Timmerbedrijf bij de opdracht voor opdrachtgever betrokken personeel. Zulks op straffe van een niet voor matiging vatbare boete van € 2000,00 (zegge: tweeduizend Euro) voor elke overtreding per week dat de overtreding voortduurt.

4.12 Indien tijdens de looptijd van de opdracht wijzigingen plaatsvinden in bijvoorbeeld loon en/of ander kosten, tengevolge van wijzigingen in de betrokken CAO, dan wel als gevolg van wetten, besluiten en/of beschikkingen van overheidswege, of indien wijzingen plaatsvinden in de kosten van gebruikte hulpstoffen, materialen en dergelijke zal een prijsaanpassing plaatsvinden, in beginsel overeenkomstig de door het ministerie van economische zaken bij schriftelijke beschikking toegestane maximale prijswijziging. Bij het ontbreken van een hierboven bedoelde prijsbeschikking zal een wijziging plaatsvinden conform de representatieve rapportage van de overkoepelende bedrijfsorganisatie.

4.13 Hoekstra Timmerbedrijf verplicht zich de zijn of haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit voeren, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de opdrachtgever beoogde doel.

4.14 Hoekstra Timmerbedrijf behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.

4.15 De opdrachtgever verplicht zich zowel jegens de Hoekstra Timmerbedrijf medewerkers als jegens Hoekstra Timmerbedrijf om de lokalen, werktuigen en gereedschappen, waarmee de werkzaamheden door de Hoekstra Timmerbedrijf medewerkers worden verricht, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, alsmede omtrent het verrichten van de werkzaamheden zodanige regelingen te treffen en aanwijzingen te verstrekken, dat de Hoekstra Timmerbedrijf medewerkers tegen gevaar voor lijf en goed zover beschermd is als redelijkerwijs in verband met de aard van de werkzaamheden gevorderd kan worden.

4.16 Een opdracht van welke aardt ook eindigt met de dood van de opdrachtnemer, alle uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen van opdrachtnemer komen bij de dood van opdrachtnemer te vervallen en zullen nimmer over gaan op de erfgenamen van opdrachtnemer.

5. LEVERING EN UITVOERING VAN DE OPDRACHT

5.1 In het geval van levering van goederen en/of materialen door de opdrachtgever is Hoekstra Timmerbedrijf, behoudens ingeval van door de opdrachtgever te bewijzen schuld of opzet aan de zijde van Hoekstra Timmerbedrijf, niet aansprakelijk voor het ontbreken van voldoende hoeveelheden en kunnen de kosten van opslag van de goederen en/of materialen en de daarover te voeren administratie en controle in rekening worden gebracht tegen het gebruikelijke uurtarief, alsmede de daaruit voortvloeiende wachturen.

5.2 In het geval van levering van gegevens door de opdrachtgever is Hoekstra Timmerbedrijf, behoudens ingeval van door de opdrachtgever te bewijzen schuld of opzet aan de zijde van Hoekstra Timmerbedrijf, niet aansprakelijk voor het niet compleet zijn van de aangeleverde gegevens.

5.3 Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie: in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde bij het hoofdstuk 10.

5.4 Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de normale, daarvoor geplande tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De opdrachtgever geeft Hoekstra Timmerbedrijf enige speling ten aanzien van de uitvoeringstermijn. De termijn geldt slechts als onherroepelijk en fataal indien de opdrachtgever Hoekstra Timmerbedrijf bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en deze zaak door Hoekstra Timmerbedrijf schriftelijk is bevestigd.

5.5 Het eventueel door Hoekstra Timmerbedrijf te verwerken materiaal, goederen en/of de door Hoekstra Timmerbedrijf te verwerken gegevens dienen tijdig en franco te worden afgeleverd aan het door haar aangegeven adres. Bij niet-franco levering worden de gemaakte vrachtkosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht, onverminderd het recht van Hoekstra Timmerbedrijf een niet-franco zending te weigeren.

5.6 De door Hoekstra Timmerbedrijf te leveren goederen reizen immer voor rekening en risico van de opdrachtgever behoudens in die gevallen waarin het totaal met de opdracht gemoeide bedrag franco levering wettigt, een en ander uitsluitend ter beoordeling van Hoekstra Timmerbedrijf.

5.7 Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd, tenzij vooruit anders is overeengekomen. Bij een afwijkende wijze van verzending komen de gemaakte meerkosten voor rekening van de opdrachtgever.

5.8 Het aannemen van de goederen door de vervoerder, zonder aantekening op de vrachtbrief of het reÁu, geldt als bewijs, dat de goederen in goede staat waren.

5.9 Overeengekomen termijnen gelden slechts, indien en voor zover het te verwerken materiaal en/of goederen, alsmede de voor de uitvoering van de opdracht benodigde tekeningen en gegevens, op de overeengekomen tijd bij Hoekstra Timmerbedrijf wordt afgeleverd en de door opdrachtgever zelf of voor diens rekening door derden uit te voeren werkzaamheden op tijd zijn verricht.

5.10 Alle leveringstijden worden door Hoekstra Timmerbedrijf steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. De leveringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden en bovendien alle naar oordeel van Hoekstra Timmerbedrijf eventueel benodigde gegevens, tekeningen en materialen e.d. door opdrachtgever aan haar zijn verstrekt. Overschrijding van de leveringstijd ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal opdrachtgever evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.

5.11 Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat, is de opdrachtgever evenwel gerechtigd de betreffende opdracht te annuleren, mits hij hiervan schriftelijk aan Hoekstra Timmerbedrijf kennis geeft, onverminderd het recht van Hoekstra Timmerbedrijf om binnen vier weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving de betreffende opdracht alsnog uit te voeren. Opdrachtgever kan vorderen dat Hoekstra Timmerbedrijf omgaand uitspraak doet of zij al of niet van dit recht gebruik wenst te maken.

5.12 Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met Hoekstra Timmerbedrijf voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt of indien tijdens de uitvoering van een opdracht of na afloop daarvan mocht blijken dat opdrachtgever onjuiste gegevens heeft verstrekt of heeft achtergehouden, heeft Hoekstra Timmerbedrijf het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of gerechtelijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Hetgeen door opdrachtgever aan Hoekstra Timmerbedrijf verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar.

5.13 Ten onrechte aan Hoekstra Timmerbedrijf geretourneerde goederen blijven ter beschikking en voor risico van opdrachtgever, eventuele vervoer- en/of opslagkosten komen voor zijn rekening.

5.14 Hoekstra Timmerbedrijf is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien deze zaak naar de mening van Hoekstra Timmerbedrijf een goede of efficiŽnte uitvoering van de opdracht bevordert.

5.15 Indien Hoekstra Timmerbedrijf en opdrachtgever een aanvangsdatum zijn overeengekomen en er op de aanvangsdatum mocht blijken dat er met de werkzaamheden niet begonnen kan worden, is Hoekstra Timmerbedrijf gerechtigd naar redelijkheid en billijkheid wachturen en/of onkosten in rekening te brengen.

5.16 Indien Hoekstra Timmerbedrijf goederen of gegevens (al dan niet door Hoekstra Timmerbedrijf vervaardigd of samengesteld) van de opdrachtgever onder zich heeft, is zij gerechtigd die goederen en/of gegevens onder zich te houden totdat alle kosten die Hoekstra Timmerbedrijf gemaakt heeft ter uitvoering van de opdrachten van diezelfde opdrachtgever, ongeacht of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op anderen goederen/gegevens van de opdrachtgever, geheel door opdrachtgever zijn voldaan, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft Hoekstra Timmerbedrijf ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.

5.17 Bij levering van materialen en/of halffabrikaten door de opdrachtgever, aanvaardt Hoekstra Timmerbedrijf geen enkele verantwoording voor eventuele gebreken.

5.18 Indien tijdens de uitvoering van een door Hoekstra Timmerbedrijf aangenomen opdracht blijkt, dat tengevolge van aan Hoekstra Timmerbedrijf onbekende omstandigheden of door overmacht de opdracht niet uitvoerbaar is, heeft Hoekstra Timmerbedrijf het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging gemaakte meer of mindere kosten zullen tussen partijen worden verrekend, terwijl de opdrachtgever gehouden is de door Hoekstra Timmerbedrijf reeds verrichte, maar van onnut gebleken werkzaamheden te vergoeden.

5.19 Indien opdrachtgever materialen of gereedschappen van Hoekstra Timmerbedrijf, nodig voor de uitvoering van de opdracht, onder haar hoede heeft, is opdrachtgever verantwoordelijk voor deze materialen en gereedschappen. Bij vermissing of beschadiging heeft Hoekstra Timmerbedrijf het recht dit aan opdrachtgever in rekening te brengen.

5.20 Opdrachtgever zal voor de uitvoering van de opdracht benodigde zaken zoals elektriciteit, gas en water om niet beschikbaar stellen evenals eventueel andere aanwezige hulpmiddelen.

5.21 Wanneer een door Hoekstra Timmerbedrijf geleverd project door opdrachtgever juridisch en/of economisch in gebruik is genomen wordt dit project geacht te zijn opgeleverd, of indien de opleverlijst is afgegeven en voor akkoord is ondertekend door opdrachtgever.

6. OVERSCHRIJDING LEVERINGSTERMIJN

6.1 Indien de voortgang in de uitvoering van het werk door toedoen van de opdrachtgever of door overmacht aan haar zijde wordt vertraagd, is opdrachtgever verplicht Hoekstra Timmerbedrijf over het reeds voldane gedeelte van de opdracht naar evenredigheid te betalen, alsmede voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten aan Hoekstra Timmerbedrijf ter voldoen.

6.2 De met Hoekstra Timmerbedrijf overeengekomen termijnen zijn door de opdrachtgever nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

6.3 Storingen in het bedrijf tengevolge van overmacht (onder overmacht wordt onder meer verstaan: ziekte, arbeidsongeschiktheid, extreme weersomstandigheden zoals wind en vorst, oorlog, mobilisatie, onlusten, terreur, overstromingen, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten aan Hoekstra Timmerbedrijf door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en/of halffabrikaten) welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan Hoekstra Timmerbedrijf van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden.

6.4 Ingeval van overmacht zal Hoekstra Timmerbedrijf daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat is opdrachtgever gerechtigd de desbetreffende opdracht te annuleren mits de opdrachtgever hiervan schriftelijk aan Hoekstra Timmerbedrijf kennis geeft. Onverminderd het recht van Hoekstra Timmerbedrijf om binnen vier weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving de desbetreffende opdracht alsnog uit te voeren. Opdrachtgever kan vorderen dat Hoekstra Timmerbedrijf omgaand uitspraak doet of zij al dan niet van dit recht gebruik wenst te maken. Dit alles echter met de verplichting om aan Hoekstra Timmerbedrijf het reeds uitgevoerde van de opdracht te vergoeden.

7. KLACHTEN EN GARANTIES

7.1 Klachten zijn slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk. Hoekstra Timmerbedrijf is niet aansprakelijk voor druk -schrijf en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectie, noch voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectie geldt de uitleg van Hoekstra Timmerbedrijf als bindend.

7.2 Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.

7.3 Hoekstra Timmerbedrijf aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken. Tevens aanvaard Hoekstra Timmerbedrijf geen enkele verantwoordelijkheid voor bestaande foutieve constructies en eventuele gevolgen daarvan.

7.4 Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft Hoekstra Timmerbedrijf niet, met name zal Hoekstra Timmerbedrijf in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte schade of andere gevolgschade, die mocht ontstaan door niet juiste, of niet tijdige uitvoering van de opdracht.

7.5 en klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden of leveranties schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden/leveranties niet op.

7.6 Gebreken aan kleine hoeveelheid van geleverde goederen en/of diensten geven niet het recht tot afkeuring van de gehele partij c.q. diensten. Als kleine hoeveelheid wordt maximaal 5% van de totale hoeveelheid beschouwd.

7.7 Op geleverde goederen is Hoekstra Timmerbedrijf nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken dan de door de fabrikant van de geleverde goederen aan Hoekstra Timmerbedrijf verstrekte garantie. Hoekstra Timmerbedrijf zal nimmer garantie verstrekken op reparaties, alle andere garantiebepalingen zal Hoekstra Timmerbedrijf in zijn offerte en/of opdrachtbevestiging vermelden.

7.8 Opdrachtgever zal nimmer uit hoofde van klachten of gebreken ontbinding van een overeenkomst kunnen vorderen

7.9 Opdrachtgever zal alle door Hoekstra Timmerbedrijf voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen, o.a. door het verstrekken van monstermateriaal, adresmateriaal, telefoonnummers en/of door Hoekstra Timmerbedrijf in de gelegenheid te stellen ter plaatse, of bij prospect of anderszins een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.

7.10 Indien Hoekstra Timmerbedrijf een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij kosteloos te herleveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de geoffreerde prijs te verlenen. In het eerstgenoemde geval zal de opdrachtgever op verzoek van Hoekstra Timmerbedrijf de ondeugdelijk bevonden goederen franco aan haar retourneren.

7.11 Hoekstra Timmerbedrijf is nimmer gehouden garantie te verstrekken op reparatie aan goederen die door derden zijn geleverd en/of geplaatst, tenzij anders is overeengekomen.

7.12 Ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken van de door Hoekstra Timmerbedrijf geleverde goederen zijn geen klachten mogelijk, anders dan bij directe levering.

7.13 Bij alleen levering is opdrachtgever verplicht het geleverde bij ontvangst te controleren en met ondertekening van de ontvangstbon bevestigt opdrachtgever dat de levering juist en volledig is uitgevoerd.

7.14 Restpartijen worden niet retour genomen.

7.15 Bij berekening van de hoeveelheid door de opdrachtgever zelf is geen retourname mogelijk.

7.16 Uitsluitingen van garanties
De garantie is niet van toepassing indien er gebreken en/of schade ontstaat door:
" onjuist onderhoud;
" onjuist gebruik;
" moedwillige nalatigheid;
" storm (= wind met grotere windsnelheid dan 20 m/sec.) brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen en ontploffingen, schade door derden, vandalisme of elke vreemde oorzaak;
" abnormale milieuverontreinigingen, welke inhouden doch zich niet beperken tot agressieve atmosfeer, schadelijke gassen, dampen en/of chemicaliŽn;
" zouthoudende atmosfeer of elk ander contact met zout water;
" buitensporige temperaturen, welke niet worden veroorzaakt door het klimaat;
" gebreken van bouwkundig aard, waaronder begrepen werking van de constructie en/of verlies van samenhang van de ondergrond.

7.17 Voorafgaande aan elke procedure nemen partijen op zich alles in het werk te stellen om tot een onderlinge regeling van iedere onenigheid en/of geschil te komen, die kunnen ontstaan met betrekking tot en/of beroep op, de uitvoering van de garantie.

8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Hoekstra Timmerbedrijf draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van opzet of grove schuld door opdrachtgever te bewijzen. In geval van aansprakelijkheid is Hoekstra Timmerbedrijf nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan het factuurbedrag (exclusief BTW) van de te verrichten werkzaamheden, of een evenredig deel daarvan. In geval Hoekstra Timmerbedrijf voor de betreffende schade is verzekerd, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar zal worden uitgekeerd krachtens de polissen ( bijvoorbeeld de WA -bedrijfspolis en/of Carpolis).

8.2 Opdrachtgever is gehouden Hoekstra Timmerbedrijf schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen Hoekstra Timmerbedrijf instelt ter zake van schade ontstaan door of met de door Hoekstra Timmerbedrijf geleverde diensten.

8.3 Indien een opdrachtgever tot levering of tot uitvoering voor rekening van twee of meer natuurlijke en/of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

8.4 Hoekstra Timmerbedrijf behoudt zich het recht voor om communicatie met opdrachtgever en derden mede te mogen voeren door gebruikmaking van communicatiemiddelen als bijvoorbeeld Internet, E-mail en GSM; voor inbreuk daarop door derden kan Hoekstra Timmerbedrijf niet instaan. Voor eventueel als gevolg van een dergelijke inbreuk op de communicatie door opdrachtgever geleden of te lijden schade is Hoekstra Timmerbedrijf niet aansprakelijk.

8.5 Adviezen worden door Hoekstra Timmerbedrijf naar beste weten en te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeide uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.

8.6 Evenmin aanvaardt Hoekstra Timmerbedrijf enige aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden ten gevolge van het aanleveren door opdrachtgever van niet correcte gegevens, alsmede ten gevolge van het niet verwerken van gegevens welke niet uitdrukkelijk aan Hoekstra Timmerbedrijf zijn verteld of ter hand gesteld.

8.7 In geen geval aanvaardt Hoekstra Timmerbedrijf aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door het onzorgvuldig of onvoorzichtig gebruik, dan wel gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzingen van het geleverde of door de ongeschiktheid van het geleverde voor het doel waarvoor opdrachtgever het heeft aangeschaft en/of gebruikt.

8.8 Hoekstra Timmerbedrijf is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals schade bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst van opdrachtgever of cliŽnt van opdrachtgever.

8.9 Door het geven van een opdracht tot fabricage c.q. montage, reproductie of vermenigvuldiging van door de auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde objecten, verklaart opdrachtgever dat geen inbreuk op het auteursrecht of industriŽle eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart Hoekstra Timmerbedrijf in en buiten recht voor alle gevolgen zowel financiŽle als andere, uit de fabricage c.q. montage, reproductie of vermenigvuldigingen voortvloeiende.

8.10 Hoekstra Timmerbedrijf verplicht zich door opdrachtgever ter verwerking geleverde goederen en/of materialen alsmede de van de opdrachtgever ontvangen tekeningen, ontwerpen en filmmateriaal als een goed huisvader te bewaren, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.

8.11 Evenmin aanvaardt Hoekstra Timmerbedrijf enige aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden ten gevolge van het aanleveren door opdrachtgever van niet correcte gegevens.

8.12 In geen geval zal Hoekstra Timmerbedrijf verantwoordelijk zijn voor directe of indirecte schade anders dan door eigen opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen.

8.13 Hoekstra Timmerbedrijf is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals schade bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst van de opdrachtgever of cliŽnt van opdrachtgever.

8.14 Hoekstra Timmerbedrijf maakt naar redelijkheid schoon maar kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor uitgebreide schoonmaakkosten.

8.15 Hoekstra Timmerbedrijf dient in alle gevallen in staat te worden gesteld, klachten en claims afdoende op te lossen. Indien een locatie zodanig is opgeleverd dat een klacht niet meer te constateren is wordt deze klacht niet ontvankelijk verklaard.

8.16 Hoekstra Timmerbedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vervuilde grond, verborgen asbest en/of andere chemicaliŽn, hetzij bij het aannemen, uitvoeren of uitbesteden van werken.

8.17 Hoekstra Timmerbedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, indien er uitzetting, krimp of naadvorming optreedt, veroorzaakt door te droge lucht of overdadige vochtigheid, bij het niet regelmatig ventileren ( b.v. bij langdurige afwezigheid ) van de ruimtes waarin de werkzaamheden zijn verricht.

8.18 Indien Hoekstra Timmerbedrijf materieel of gereedschappen uitleent aan derden, aanvaardt Hoekstra Timmerbedrijf geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door gebruiker, aan wie het materieel en/of gereedschap is uitgeleend.

8.19 Hoekstra Timmerbedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor oneffenheden in bestaande vloeren, wanden en plafonds, tenzij anders is overeengekomen.

8.20 Hoekstra Timmerbedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van Hoekstra Timmerbedrijf in, opdrachtgever eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.

8.21 Hoekstra Timmerbedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, indien bij heiwerkzaamheden het werk door gemeentelijke instanties wordt stilgelegd, ondanks dat Hoekstra Timmerbedrijf in het bezit is van alle vereiste vergunningen, Hoekstra Timmerbedrijf is gerechtigd alle daardoor ontstane schades te verhalen.

8.22 Hoekstra Timmerbedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van Hoekstra Timmerbedrijf in, opdrachtgever eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden b.v. het vlinderen van beton vloeren.

8.23 Hoekstra Timmerbedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vertraging welke veroorzaakt wordt door archeologische vondsten, Hoekstra Timmerbedrijf behoudt zich het recht voor eventuele financiŽle schade op opdrachtgever naar redelijkheid te verhalen.


8.24 Hoekstra Timmerbedrijf aanvaart geen enkele aansprakelijkheid indien er schade ontstaat voortvloeiend uit constructies c.q. werkwijze waarvan in de toekomst mocht blijken dat door de voortschrijdende technologische ontwikkelingen deze constructies c.q. werkwijze achterhaald mochten blijken te zijn.

8.25 Hoekstra Timmerbedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, indien er tijdens de uithardingtijd vloeren worden belast of indien er werkzaamheden op de aangebrachte vloeren worden verricht.

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD/COPYRIGHT

9.1 Het eigendom van de te leveren goederen gaat niettegenstaande de feitelijke aflevering eerst op opdrachtgever over, indien deze alle navolgende verplichtingen uit alle met Hoekstra Timmerbedrijf gesloten overeenkomsten is nagekomen:
" De tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde goederen zelf;
" De tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door Hoekstra Timmerbedrijf verrichte of te verrichten diensten;
" Eventuele vorderingen wegens niet nakoming door opdrachtgever van (een)overeenkomst(en).

9.2 Hoekstra Timmerbedrijf is te allen tijde gerechtigd de geleverde goederen bij opdrachtgever of diens houders weg te (doen) halen, indien opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Hoekstra Timmerbedrijf niet nakomt. Opdrachtgever dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 500,00 (zegge: vijfhonderd Euro) voor elke dag dat hij in gebreke blijft.

9.3 Het is Hoekstra Timmerbedrijf toegestaan foto's te maken van de opdrachten al dan niet verstrekt door derden en deze foto's te gebruiken voor promotionele doeleinden.

9.4 Hoekstra Timmerbedrijf behoudt het auteurrecht van de door haar ontworpen c.q. tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen en calculaties, ook wanneer opdrachtgever hierop een opdracht geeft.

9.5 Ter zake van de sub 1 van dit hoofdstuk bedoelde goederen behoudt Hoekstra Timmerbedrijf voor zoveel als mogelijk is tevens het (mede)eigendomsrecht tot zekerheid van al haar openstaande vorderingen jegens opdrachtgever, indien goederen zijn verwerkt dan wel anderszins door enig handelen van opdrachtgever bij gebreke van deze betaling aan de eigendom van Hoekstra Timmerbedrijf zouden worden onttrokken.

9.6 Opdrachtgever wordt tot wederopzegging gemachtigd de geleverde goederen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening aan derden te verkopen en te leveren, met dien verstande, dat hij op eerste verzoek van Hoekstra Timmerbedrijf de uit deze verkopen jegens zijn afnemers verkregen vorderingen aan Hoekstra Timmerbedrijf zal cederen. Opdrachtgever verleent Hoekstra Timmerbedrijf reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de beseffende vordering(en) over te gaan.
9.7 Op de goederen mogen door opdrachtgever geen pandrechten, van wat voor aard dan ook, worden gevestigd, terwijl de opdrachtgever evenmin de goederen mag doen strekken tot zekerheid van een vordering van derde.

9.8 Opdrachtgever verplicht zich de geleverde ontwerpen, documentatie, tekeningen, schetsen en calculaties slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking te stellen, noch op welke andere manier dan ook handelen of nalaten te handelen, zodat derden hierover kunnen beschikken.

9.9 Ontwerpen, modellen, tekeningen, werkwijze, adviezen, etc. afkomstig van Hoekstra Timmerbedrijf of getoond op de website van Hoekstra Timmerbedrijf worden en blijven zowel voor en/of tijdens de uitvoering van de opdracht als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van Hoekstra Timmerbedrijf een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van de ontwerpen, tekeningen, werkwijzen, adviezen etc. van de opdrachtgever zelf of van ingeschakelde derden. De uitoefening van deze rechten - openbaringen of overdrachten van gegevens daaronder begrepen -is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan Hoekstra Timmerbedrijf voorbehouden.

9.10 Alle rechten van industriŽle of intellectuele aard zoals o.a. auteursrecht en copyright, met betrekking tot de van Hoekstra Timmerbedrijf afkomstige of door Hoekstra Timmerbedrijf gebruikte ontwerpen, tekeningen, werkwijze, adviezen, etc. worden en blijven zowel tijdens de uitvoering van de opdracht als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van Hoekstra Timmerbedrijf, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van de ontwerpen, tekeningen, werkwijzen, adviezen, etc. van de opdrachtgever zelf of van ingeschakelde derden. De uitoefening van deze rechten, openbaringen of overdracht van gegevens daaronder begrepen is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan Hoekstra Timmerbedrijf voorbehouden.

9.11 Opdrachtnemer heeft een eigendomsvoorbehoud als bedoeld in artikel 3.92 BW op alle door hem geleverde zaken ter zake van de vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door opdrachtnemer aan opdrachtgever krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of krachtens een zodanig overeenkomst tevens ten behoeve van de opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van de vorderingen wegens te kort schieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Opdrachtgever is verplicht zich te onthouden van ieder handeling die aan voornoemd eigendomsvoorbehoud afbreuk doet, zoals het vestigen van een pandrecht, overdracht aan een derden, verkoop of montage.

10. BETALINGEN

10.1 Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van Hoekstra Timmerbedrijf daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling, c.q. betaling in termijnen vorderen. Hoekstra Timmerbedrijf is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen.

10.2 Alle betalingen dienen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum voor bedrijven en binnen veertien dagen voor particulieren, netto zonder enige aftrek in Euromunt, tenzij anders overeengekomen.

10.3 Indien in een langere kredietgeving dan veertien dagen na factuurdatum wordt toegestemd of indien deze ten onrechte wordt genomen, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van een maand. Indien en voor zover de verschuldigde wettelijke rente hoger of lager is dan het hiervoor genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.

10.4 Alle kosten zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Hoekstra Timmerbedrijf moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten belopen ten minste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van € 125,00 (zegge: ťťnhonderdenvijfentwintig Euro).

10.5 Indien opdrachtgever de opdracht in onderaanneming door Hoekstra Timmerbedrijf doet uitvoeren, zal opdrachtgever op eerste verzoek van Hoekstra Timmerbedrijf is uit deze transactie verkregen vordering(en) op derden aan Hoekstra Timmerbedrijf cederen. Opdrachtgever verleent Hoekstra Timmerbedrijf reeds nu voor als dan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.

10.6 Ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn in lid 2 van dit artikel is bepaald, heeft Hoekstra Timmerbedrijf het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat de opdrachtgever zekerheid stelt voor de betaling ( bankgarantie), of een door Hoekstra Timmerbedrijf te bepalen gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit voldoet.

10.7 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die werkzaamheden of andere werkzaamheden niet op.

10.8 Indien er niet aan de betalingsverplichtingen conform de overeenkomst wordt voldaan, zal Hoekstra Timmerbedrijf het recht van retentie doen gelden, met daarbij de restrictie dat opdrachtgever tevens verplicht zal worden tot het betalen van verplaatsing- en/of stallingkosten.


10.9 Termijnbetaling: de opstelling van de termijnfactuur vindt plaats op basis van de ingezonden werkrapporten. Indien termijnbetalingen tussen partijen is overeengekomen dient deze telkens en niet later dan acht dagen waarop Hoekstra Timmerbedrijf de desbetreffende termijnfactuur conform de overeenkomst aan de opdrachtgever heeft verstuurd, c.q. toegezonden te worden voldaan. Indien de opdrachtgever met de termijnbetaling in gebreke blijft, is Hoekstra Timmerbedrijf gerechtigd het desbetreffende werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde betalingstermijn is voldaan, mits hij de opdrachtgever schriftelijk in gebreke heeft gesteld en zeven dagen zijn verlopen na de dag van de ingebrekestelling. Het in de vorige zin bepaalde, laat het recht van Hoekstra Timmerbedrijf op vergoeding van kosten en schaden, volgens de punten 10.3 en 10.4 van deze Algemene Voorwaarden.

11. WIJZIGINGEN IN HET WERK EN OMSTANDIGHEDEN

11.1 Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als:
" er sprake is van een wijziging in het ontwerp of bestek;
" de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid; van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken;
" de normale werktijd, door capaciteitsbelemmerende omstandigheden met meer dan 10% wordt overschreden;

11.2 Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag opdrachtnemer bij de eindafrekening 10 % van het verschil van de saldi bij opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat gevolg is van een verzoek van opdrachtnemer.

12. OMVANG VAN HET WERK

12.1 Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig en met de juiste inhoud verkregen zijn, tenzij anders overeengekomen.

12.2 Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen onderling anders overeenkomen, mits schriftelijk vastgelegd.

13. AANVULLENDE VOORWAARDEN

13.1 De opdrachtgever verplicht zich tegenover Hoekstra Timmerbedrijf het benodigde water, elektriciteit, gas, schaftruimte en indien aanwezig sanitaire voorzieningen om niet ter beschikking te stellen.

13.2 De opdrachtgever verplicht zich vrije toegang c.q. doorgang te verlenen ten behoeve van de te verrichte werkzaamheden.

13.3 Opdrachtgever verplicht zich zorg te dragen voor een vlakke, droge en schone ( vrij van kalk- cement- en los liggende delen) obstakelvrije ondergrond van de te betegelen en/of de te stukadoren ruimtes, bij het ingebreke blijven hiervan zullen door Hoekstra Timmerbedrijf meerkosten in rekening gebracht worden.

13.4 Ingeval Hoekstra Timmerbedrijf een opdracht krijgt voor het maken van een schaderapport en de opdracht daarna niet aan haar wordt verstrekt, is Hoekstra Timmerbedrijf gerechtigd 10% van het schadebedrag in rekening te brengen aan opdrachtgever.

13.5 Indien opdrachtgever een Carpolis voor een betreffend project afsluit, zal Hoekstra Timmerbedrijf automatisch meeverzekerd zijn en kan het eigen risico van de Carpolis niet op Hoekstra Timmerbedrijf verhaald worden.

13.6 Indien Hoekstra Timmerbedrijf werkzaamheden als onderaannemer uitvoert, dient opdrachtgever zorg te dragen voor afvalcontainers, welke geschikt zijn voor het scheiden van afval en/of restmateriaal. Particulieren dienen zelf zorg te dragen voor het afvoeren van restmaterialen, tenzij anders is overeengekomen.

13.7 Al het door opdrachtgever beschikbaar gesteld materieel b.v. ladders, steigers, brandblussers, beveiligingshekken en veiligheidslijnen, dienen te zijn voorzien van een veiligheidskeurmerk.

13.8 Bij aanvang van de werkzaamheden dienen de te behandelen ruimten leeg en schoon te worden aangeboden en dient de werktemperatuur minimaal 5į Celsius te bedragen. Indien Hoekstra Timmerbedrijf de ruimten moet vrijmaken worden de hieraan bestede uren door berekend, tegen het wettelijk geldende uurloon per uur per persoon.

13.9 Hoekstra Timmerbedrijf kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor verstopping van het riool c.q. afvoer kanalen, tenzij veroorzaakt door eigen schuld of grove nalatigheid.

13.10 Hoekstra Timmerbedrijf kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor de keuze van de koper en/of klant van een niet aangepast materiaal en/of een niet aangepaste afwerking in het licht van een later gebruik of aanwending van het aangekochte materiaal. De klant en/of koper beslist volstrekt autonoom welk product en welke afwerking hij wenst zonder dat bij het niet gewenste resultaat van het eindproduct koper en/of klant Hoekstra Timmerbedrijf aansprakelijk kan stellen.

13.11 Hoekstra Timmerbedrijf kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door derden, aan of met losliggend steigermateriaal en/of opgebouwde steigers, die zich onbeheerd aan de openbare weg en/of op bouwterreinen bevinden.

13.12 Alle te leveren en/of te monteren ramen, deuren en kozijnen worden standaard in de grondverf afgeleverd, tenzij anders overeengekomen.
13.13 Indien er een vermoeden bestaat dat er tijdens sloopwerkzaamheden asbest en/of andere chemische stoffen vrij zullen komen, zal er een onderzoek plaatsvinden, de hieruit voortvloeiende kosten komen geheel voor rekening van opdrachtgever.

13.14 Hoekstra Timmerbedrijf zal de door haar geplaatste c.q. geleverde steigers opleveren met de benodigde werkvloeren, ladderopgangen in de steigers, kantdelen, dubbele leuningen, verankering in de voeg van het metselwerk met kunststof plug en houtdraadbout, of zoals anders overeengekomen.

13.15 Opdrachtgever verplicht zich zorg te dragen voor veilige werkzaamheden, onder veilige werkzaamheden wordt verstaan, een ondergrond vrij van vocht en water, zonder enige obstakels, tevens dient de toegang tot de werkruimte vrij van obstakels te zijn. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor alle benodigde vergunningen en het voldoen van de benodigde precariorechten, tevens zal de opdrachtgever omniet een stroomvoorziening van 220/380 volt beschikbaar stellen, tenzij anders overeengekomen.

13.16 Hoekstra Timmerbedrijf kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door veranderingen door derden aan de door haar geplaatste steiger c.q. steigers, ladderopgangen, kantdelen, dubbele leuningen en/of verankering c.q. verankeringen.

13.17 Marmer, graniet en natuursteen worden verkocht met hun natuurlijke gebreken. Hun oorsprong en kleur worden bepaald door het monster, dat slechts als benaderende gelijkenis wordt verstrekt zonder dat identieke kleur en benadering van de levering door de klant kunnen worden geŽist. Een afwijking van de dikte of de vlakheid is in de bedrijfstak van de steenbewerking aangenomen en kan in geen geval rede geven tot enige klacht. Op maatvoering dienen afwijkingen te worden geaccepteerd. Hiervoor refereren we naar de Europese normen (NEN-NORMEN).

14. GESCHILLEN

14.1 Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.

14.2 Op alle overeenkomsten en transacties van Hoekstra Timmerbedrijf met opdrachtgever is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

14.3 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

15. SLOTBEPALING

15.1 In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Hoekstra Timmerbedrijf.